top of page

Dayanışmanın Kadın Hali Derneği (DAKAHDER) Üyeliği Kapsamında
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Dayanışmanın Kadın Hali Derneği (DAKAHDER) olarak kişisel bilgilerinizin gizliliğinin
korunması hususuna hassasiyetle yaklaşıyoruz.
İşbu bilgilendirme metni,   Dayanışmanın Kadın Hali Derneği   (DAKAHDER) internet
sitesini kullanımınız, Dernek çalışmalarına ilişkin paylaşımlar kapsamında 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ikincil mevzuata
uygun olarak sizi aydınlatmak için hazırlanmıştır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahilinde isim, soy isim, kurum, telefon,
adres, e-posta adresi ve dernek çalışmaları kapsamında elde edilen fotoğraf ve video kayıtları
bilgilerinden ibaret kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan Dayanışmanın Kadın Hali Derneği
(DAKAHDER) tarafından rıza onamı kapsamında sizlere DAKAHDER’in ve DAKAHDER
üyesi ya da işbirliği yaptığı kişi ve kuruluşların faaliyetleri ve sivil toplum alanındaki güncel
içerikler ile ilgili bilgi aktarabilmek ve özel gün kutlamaları yapabilmek amacıyla  mevzuata
uygun bir şekilde değerlendirilmekte, sosyal medya hesaplarında paylaşılmakta, işlenmekte ve
saklanmaktadır.

1-VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

DAKAHDER, faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla DAKAHDER Yönetim Kurulu ve
üyelerinin bilgileri, kişisel verileri hukuka uygun bir şekilde işlemektedir. DAKAHDER
tarafından işlenmiş olan her türlü kişisel verinin sorumlusu Dayanışmanın Kadın Hali Derneği
tüzel kişiliğidir. Bu nedenle kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Dayanışmanın Kadın
Hali Derneği (DAKAHDER ) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, “KVKK” tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde,
DAKAHDER tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:
DAKAHDER kendi tüzük ve amaçları doğrultusunda yaptığı etkinlik ve faaliyetlerini en iyi
şekilde sürdürebilmek amacıyla kişisel verileri işlemektedir. Kişisel verileriniz, DAKAHDER
’ in tüzüğünde yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin
yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili
diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, DAKAHDER’ e
üyeliğinizin oluşturulması, DAKAHDER’ in sağladığı olanak ve iletişimlerden
faydalanmanız, DAKAHDER’ in faaliyet ve etkinliklerinden yararlanmanız, mevzuata uygun
olarak DAKAHDER bünyesinde bağış ve yardımların toplanması ve DAKAHDER tarafından
bağış ve yardımlarda bulunulması gibi amaçlar dâhil olmak üzere DAKAHDER’ in yürüttüğü
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna
bağlı süreçlerin yürütülmesi, DAKAHDER tarafından sunulan faaliyet ve hizmetlerin ilgili
kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili
süreçlerin yürütülmesi ile DAKAHDER’ in faaliyet ve etkinliklerine yönelik tanıtım
faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’ nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel
veri işleme şartları ve
amaçları dâhilinde işlenecektir

 

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI 

 

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde,
DAKAHDER tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işbirliği ve dayanışma
içerisinde olduğumuz kurumlara, fon sağlayıcılarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve
kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir:
Toplanan kişisel verileriniz, DAKAHDER’ in tüzüğünde yer alan amaçlar ve çalışma konuları
doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, DAKAHDER’ e üyeliğinizin oluşturulması, DAKAHDER’ in sağladığı faaliyet ve hizmetlerden faydalanmanız , DAKAHDER ’ in üyelerine özel olarak sağladığı faaliyet, etkinlik ve faydalardan yararlandırılmanız gibi amaçlar dâhil olmak üzere DAKAHDER ’ in yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, DAKAHDER tarafından sunulan faaliyet ve hizmetlerle ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile DAKAHDER’in faaliyet ve
hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işbirliği yaptığımız
kurumlara ve aynı şekilde yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’ nin 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz DAKAHDER faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata
ve DAKAHDER politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak
toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, üyelik
formu veya diğer bir yolla yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır.
Bu amaçla ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, DAKAHDER ’in hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumları da dahil olmak üzere,
sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve
aktarılabilmektedir.

Kişisel veri sahibi olarak,  KVKK’ un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
- KVKK’ a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.

Veri sorumlusu sıfatıyla DAKAHDER olarak;

1- Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni ilke ve yükümlülüklere uymayı,
2- Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel
verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik
gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,
3- Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarını yerine getirmeyi ve kişisel verilerin

DAKAHDER tarafından Kanun’a aykırı işlenmesi nedeniyle veri sahibinin uğrayacağı zararı
gidermeyi taahhüt ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizle ilgili KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için
bizimle her zaman, sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak
suretiyle www.dakahder.org adresine mail atarak veya bilgi@dakahder.org adresine
başvurunuzu göndererek irtibata geçebilirsiniz.
Haklarınızı kullanmak için yapacağınız başvuruda bulunması gereken bilgilere ve kanun
metnine buradan ulaşabilirsiniz.

bottom of page